Remove Ad, Sign Up
Remove Ad, Sign Up
Register to Remove Ad
Register to Remove Ad
Register to Remove Ad
Register to Remove Ad
Signup for free
for more features
and less ads
About   Users   Help
Users & Guests Online
On Page: 1
Directory: 9
Entire Site: 22 & 208
01-18-20 08:31 PM

Mega Mewtwo X's Profile -

Mega Mewtwo X is Offline

 
Trusted Member
Real Name: There's no Cyrillic or Georgian script Support...
 
Location: Somewhere. I don't know where though. I'm hungry.
Age: 17 (08-23-02)  Gender: Male
 
Registered: 09-27-13 09:41 PM (2303 days ago)
Posts: 1,017  Threads: 57
 
Post Words: 43,973 (43 word avg)
Viz: 183,538    Contribution Points: 2,422
 
Post Rating: 17   Trust Points: 5   Chat: 243
Level: 58    Experience: 1556761
 
Next Level: +20785 Exp    Per Post: 2296 Exp
Last Activity: 05-06-19 05:03 PM
  Viewing /smd/editlayout.php?LID=3b021Q041q5a194C184f15o
 

About

Hit Counter
Hit Counter


Faːχe tʼqʼokobʒa kʼeʁən azaχeʃənan amʁen ɡikeqʼan.
Afoːtənə mʁøːəf aχodoːtən akenan, azan fatɕʼaːla ɕubˤaːla χodaqʼa,
Eːdəχəŋɡi ɕobˤaːla psaːla χodan eːnuːqʼa.
Amʁen ɡikenaɡi, Wafatɕʼdəχodaqʼeːtʼə ʁakʼeʁʁaːfa, "ɕuʁoɬa psa jeda ɕʷfaːn;"
"Saːba wanaŋɡʲaːfə psa ɕʷfaːniː?" qʼan ʁaːdzʁaqʼa.
"Psa wufəba wutɕʼa jeda ʃoːt,"
"Wonaʁaːfa ʃəʁoɬa psa jeda ʃfən," qʼaqʼa.

Related Content

Content Coming Soon

Sponsor