Remove Ad, Sign Up
Register to Remove Ad
Register to Remove Ad
Remove Ad, Sign Up
Register to Remove Ad
Register to Remove Ad
Signup for free
for more features
and less ads
About   Users   Help
Users & Guests Online
On Page: 1
Directory: 6
Entire Site: 10 & 315
07-11-20 03:41 AM
Navigation
Menu

Mega Mewtwo X's Profile -

Mega Mewtwo X is Offline

 
Trusted Member
Real Name: There's no Cyrillic or Georgian script Support...
 
Location: Somewhere. I don't know where though. I'm hungry.
Age: 17 (08-23-02)  Gender: Male
 
Registered: 09-27-13 09:41 PM (2478 days ago)
Posts: 1,020  Threads: 57
 
Post Words: 44,059 (43 word avg)
Viz: 185,427    Contribution Points: 2,442
 
Post Rating: 20   Trust Points: 5   Chat: 243
Level: 59    Experience: 1621708
 
Next Level: +51420 Exp    Per Post: 2384 Exp
Last Activity: 04-17-20 12:16 PM
  Viewing Vizzed.com
 
Last Post: 04-17-20 10:07 AM
  Ask Leggy Anything! ~ One More Revolution

AboutFaːχe tʼqʼokobʒa kʼeʁən azaχeʃənan amʁen ɡikeqʼan.
Afoːtənə mʁøːəf aχodoːtən akenan, azan fatɕʼaːla ɕubˤaːla χodaqʼa,
Eːdəχəŋɡi ɕobˤaːla psaːla χodan eːnuːqʼa.
Amʁen ɡikenaɡi, Wafatɕʼdəχodaqʼeːtʼə ʁakʼeʁʁaːfa, "ɕuʁoɬa psa jeda ɕʷfaːn;"
"Saːba wanaŋɡʲaːfə psa ɕʷfaːniː?" qʼan ʁaːdzʁaqʼa.
"Psa wufəba wutɕʼa jeda ʃoːt,"
"Wonaʁaːfa ʃəʁoɬa psa jeda ʃfən," qʼaqʼa.

Related Content

Content Coming Soon